Algemene voorwaarden

Table of Contents

Artikel 1   – Definities
Artikel 2   – Indentiteit van de ondernemer
Artikel 3   – Toepasselijkheid
Artikel 4   – Het aanbod
Artikel 5   – De overeenkomst
Artikel 6   – Herroepingsrecht
Artikel 7   – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8   – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten 
Artikel 9   – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Overige bepalingen

Art. 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1  Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale    
        inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,       
        digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde 
       partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
1.2    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
       herroepingsrecht;
1.3    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf       
       en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.4     Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6     Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, 
            diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7     Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om       
            informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige                
raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de 
          informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie 
            mogelijk maakt;
1.8      Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van 
            de overeenkomst op afstand;
1.9     Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud 
            en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de 
            ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, 
            tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 
            meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van       
            een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte 
            hoeven te zijn samengekomen

Art. 2 – Identiteit van de ondernemer
Vestigingadres: Van Juweelste
Sporenring 84
5053 EE Goirle
KVK nummer: 85724254
E-mail: floore@vanjuweelste.nl

Art. 3 – Toepasselijkheid
3.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
            elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
3.2    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
            voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is,                     
            zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke 
            wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de 
            consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het 
           vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze                       
           algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden 
           gesteld, op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan 
           worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk 
           is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de 
           algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op 
           verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen 
           worden toegezonden.
3.4    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
           diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
           toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds
           beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
3.5    Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze 
           voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.  
           Dit geldt ook voor situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld. 

Art. 4 – Het aanbod 
4.1    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 
           wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld
4.2    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, 
           digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
           beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer 
           gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 
           aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke 
           fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en            
            verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4.4    Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen 
     aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.5    Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten.
4.6    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en 
    verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 
     bijzonder:
        a.           de prijs inclusief belastingen;
         b.           de eventuele kosten van verzending
        c.           het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
         d.           de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 
                         daarvoor nodig zijn;       
         e.           de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie;
        f.            de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze 
                         waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
        g.           de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het 
                         gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een 
                         andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte 
                         communicatiemiddel; en 
        h.           de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door 
                         hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien             
                         gewenst herstellen.

Art. 5 – De overeenkomst  
5.1     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 
           moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij 
           gestelde voorwaarden.
5.2     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
           ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 
           aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd,           
           kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
5.3     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende 
           technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht 
           van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Indien de consument elektronisch kan 
           betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4     De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument  
           aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van 
           belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de 
           ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan 
           te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de 
           uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5.    De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de 
           consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de 
           consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
           gegevensdrager, meesturen:
        a.            het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
        b.            de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het            
                          herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het 
                          uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
        c.            de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;   
         d.            de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; 
                          voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,            
                          aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; en
         e.            de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur 
                          heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
5.6     In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de 
           eerste levering.
5.7     Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende 
           beschikbaarheid van de betreffende producten.

Art. 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
6.1     De consument heeft bij aankoop van producten de mogelijkheid een overeenkomst met       
           betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder 
           opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden               
           van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.2     De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door 
           de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
           a.           als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag             
                          waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product 
                          heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan 
                          het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van 
                          meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
           b.           als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: 
                          de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste                                                                               
                          zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
           c.           bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een                           
                          bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen 
                          derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
6.3    De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale 
           inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van 
           redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van 
           herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
6.4     De in 6.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de 
           overeenkomst.

Art. 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
7.1    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 
           verpakking. Hij zal het product niet uitpakken of gebruiken. Het uitgangspunt hierbij is 
           dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel 
           zou mogen doen.
7.2 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten 
     van terugzending voor zijn rekening.
7.3     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
           mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de 
           voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs 
           van complete terugzending overlegd kan worden.

Art. 8 – Uitoefening van het heroeppingsrecht door de consument en kosten 
8.1     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de 
           bedenktermijn aan de ondernemer door middel van het sturen van een e-mail 
           naar Vanjuweelste@gmail.com waarin hij ten minste vermeld
           a.            de reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht
           b.            het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is
           c.            de producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken
8.2     Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde 
           melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde 
           van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te 
           halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het 
           product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8.3     De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en   
           verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.4     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt 
           bij de consument.
8.5     De consument draagt rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
8.6     Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van 
           de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde 
           hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag 
           verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is 
           nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de 
           verbintenis.
8.7     Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende            
           overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
8.8    Uitsluiting van het heroeppingsrecht is mogelijk voor hyghiënische producten, waarvan de 
          consument de verzegeling heeft verbroken.

Art. 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
9.1     Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze 
           mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging
9.2     De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele 
           leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, 
           onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de 
           herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij 
           wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont 
           dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
9.3     De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft 
           gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos 
           voor de consument.
9.4     Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de 
           goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de 
           duurdere methode niet terug te betalen.

Art. 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
10.1     Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële 
            markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn 
            kunnen voordoen;
10.2     Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
             a.            de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de 
                           consument; en 
            b.            de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de 
                           ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
10.3     Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
10.4     Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de 
            overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor 
            woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
10.5     Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde 
            datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
10.6     Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd 
            zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de 
            consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
10.7     Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
10.8     Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet 
               geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is 
               verbroken;
10.9     Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere 
            producten;
10.10  Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de |          
            overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de            
            werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer 
            geen invloed heeft;
10.11   Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling 
            na levering is verbroken;
10.12   Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
10.13   De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
          a.           de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de 
                           consument; en
            b.           de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest

Art. 11 – De prijs
11.1   Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 
          producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van 
          veranderingen in BTW-tarieven.
11.2   In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
          gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen 
          invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en 
          het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
11.3   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
          toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen
11.4   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 
          toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
            a.            deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
            b.            de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang 
                           van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
11.5   De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
11.6   Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
          zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet 
          verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Art. 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
12.1   De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
          overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
          deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
          overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
12.2   De ondernemer staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal 
          gebruik.
12.3   Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie 
          beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de 
          overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is 
          tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.4   Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens 
          toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of 
           vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is 
          tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
12.5   Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 3 dagen na levering aan 
          de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te 
          geschieden in de originele verpakking en nieuwstaat verkerend.

Art. 13 – Levering en uitvoering
13.1   De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst 
          nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van 
          aanvragen tot verlening van diensten.
13.2   Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft 
          gemaakt.
13.3   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is 
          vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 
          binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de 
          bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan 
          worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling 
          geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder 
          kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding
13.4   Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument 
          betaald heeft onverwijld terugbetalen.
13.5   Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
          moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 
          bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Art. 14 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
Opzegging
14.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot 
          het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen 
          tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
          opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.2   De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
          geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde t        
          tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe 
          overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand
14.3  De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
         a.            te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip 
                        of in een bepaalde periode;
         b.            tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
         c.            altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlening:
14.4   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
          van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden 
          verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
14.5   In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en 
          die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften 
          stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de 
          consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen 
         met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
14.6   Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
          van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als 
          de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
          De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het 
          geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en 
          tijdschriften.
14.7   Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, 
          nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet 
          stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of 
          kennismakingsperiode.

Duur:
14.8   Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de 
          overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij 
          de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen 
          duur verzetten

Art. 15 – Betaling
15.1   Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de 
          door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan 
          van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het 
          sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, 
          vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst 
          heeft ontvangen.
15.2   Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden 
          nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is 
          bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de 
          desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft 
          plaatsgevonden.
15.3   De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
          onverwijld aan de ondernemer te melden.
15.4   In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke 
          beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in 
          rekening te brengen.

Art. 16 – Klachtenregeling
16.1   De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en 
          behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
16.2   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de 
          consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden 
          ingediend bij de ondernemer.
16.3   Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend 
          vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere 
          verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord 
          met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig 
          antwoord kan verwachten.
16.4   Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar 
          keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Art. 17 – Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.

Art. 18 – Aanvullende bepalingen
18.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden
betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2   Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden
zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke
wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal
prevaleren.